fake watches

Blog »

Fuerteventura aktualności: Karnawał

Fuerteventura karnawał: w Polsce już po, a na Fuerteventura karnawał w pełni!


Ko­stiu­mo­we pa­ra­dy, ba­jecz­ne stro­je, gło­śna, ryt­micz­na la­ty­no­ame­ry­kań­ska muzy­ka mie­sza­ją­ca się z tech­no. Ude­ko­ro­wa­ne plat­for­my ze skąpo ubra­ny­mi tancer­ka­mi ema­nu­ją­cy­mi ero­ty­zmem, es­tra­dy, kon­cer­ty, wy­stę­py te­atrów ulicznych. Ra­do­sne śpie­wy, wy­bo­ry Kró­lo­wej Kar­na­wa­łu, ulicz­ne tańce w wykona­niu wyspia­rzy wy­mie­sza­nych z żąd­ny­mi roz­ryw­ki tu­ry­sta­mi.I we­so­ła, bez­tro­ska za­ba­wa tłu­mów, non-stop, przez 2-3 ty­go­dnie, od po­po­łu­dnia do bia­łe­go rana. Tak w naj­więk­szym skró­cie można opi­sać kar­na­wał na Fuerteventurze. Gdy pa­trzy się, jak miesz­kań­cy Fuerteventury, zwani rów­nież Majoreros, po­tra­fią wspa­nia­le bawić się i ile od­naj­du­ją w tym praw­dzi­wej, niczym nie­skrę­po­wa­nej ra­do­ści, to ro­zu­mie się, dla­cze­go Wyspy Ka­na­ryj­skie zwane są też Wy­spa­mi Szczę­śli­wy­mi.

Ze wzglę­du na roz­wią­złość i fry­wol­ność w czasach re­żi­mu ge­ne­ra­ła Fran­co jego świę­to­wa­nie było za­ka­za­ne. Przez 40 lat!

Przez wiele wie­ków kar­na­wał był w Hisz­pa­nii, w tym rów­nież na Wy­spach Kana­ryj­skich, po­tę­pia­ny przez Ko­ściół z uwagi na pod­kre­śla­nie cie­le­sno­ści i pogań­skie po­cho­dze­nie. Za cza­sów re­żi­mu ge­ne­ra­ła Fran­co, w la­tach 1935-1975, świę­to­wa­nie kar­na­wa­łu było za­ka­za­ne w Hisz­pa­nii i pod­le­ga­ło karom.

ed­nak mimo re­stryk­cji Ka­na­ryj­czy­cy ob­cho­dzi­li go nie­le­gal­nie. Ukrad­kiem spoty­ka­li się w pry­wat­nych do­mach i prze­bra­ni w ko­lo­ro­we ko­stiu­my ba­wi­li się tań­cząc i po­pi­ja­jąc zna­ko­mi­te ka­na­ryj­skie wina.

W 1967 r. kar­na­wał zo­stał czę­ścio­wo uzna­ny, je­dy­nie jako atrak­cja tu­ry­stycz­na, i mógł się od­by­wać wy­łącz­nie pod zmie­nio­ną i “za­kon­spi­ro­wa­ną” nazwą “Zimowe­go Świę­ta”.

Zde­cy­do­wa­ny prze­łom na­stą­pił do­pie­ro po upad­ku re­żi­mu ge­ne­ra­ła Fran­co. Wtedy to, w 1976 r. po raz pierw­szy po czte­rech dzie­się­cio­le­ciach za­ka­zu jego świę­to­wa­nie mogło odbyć się z przy­wró­ce­niem tra­dy­cyj­nej nazwy Car­ni­val, i przy­brać cha­rak­ter spon­ta­nicz­nej, ulicz­nej za­ba­wy ta­necz­nej, a co szcze­gól­nie ważne, od­by­wać się bez cen­zu­ry cha­rak­te­ry­stycz­nej dla fran­ki­stow­skiej dyktatury.

Na Fu­er­te­ven­tu­rze kar­na­wał jest nieco od­mien­ny, za­bar­wio­ny miej­sco­wym folklo­rem. Ale wszę­dzie jest to ra­do­sna za­ba­wa bę­dą­ca świę­tem tańca, mu­zy­ki i śpie­wu.

Aby kar­na­wa­ło­wa za­ba­wa była nie­zwy­kle wi­do­wi­sko­wa, miesz­kań­cy Wyspy przy­go­to­wu­ją się do niej przez cały rok. Spon­so­rzy w po­sta­ci bo­ga­tych firm, takich jak wiel­kie cen­tra han­dlo­we czy banki wy­naj­mu­ją w tym celu wyspecjalizo­wa­ne pra­cow­nie kra­wiec­kie.

Te zaś za­trud­nia­ją wy­bit­nych pro­jek­tan­tów i przy­stę­pu­ją do przy­go­to­wy­wa­nia wspa­nia­łych ko­stiu­mów na ko­lej­ny kar­na­wał zaraz po za­koń­cze­niu poprzedniego.

Ale rów­nież zwy­kli miesz­kań­cy Fuerteventurze wy­my­śla­ją i szy­ku­ją z dużym wy­prze­dze­niem stro­je dla sie­bie na ko­lej­ną ulicz­ną pa­ra­dę, tak aby za­dzi­wić sąsia­dów i za­szo­ko­wać tu­ry­stów. Mogą to być stro­je na­wią­zu­ją­ce od zna­nych posta­ci z fil­mów, z ko­mik­sów lub z życia po­li­tycz­ne­go, ale i bar­dzo ekscentryczne lub wręcz sur­re­ali­stycz­ne ko­stiu­my.

W trak­cie kar­na­wa­łu po uli­cach wysp cho­dzą tłumy osób prze­bra­nych za Batmana, Zorro, Ka­pi­ta­na Haka, In­dian, pi­ra­tów, po­li­cjan­tów, księ­ży, za­kon­ni­ce, pie­lę­gniar­ki, cza­row­ni­ce, klau­nów. Dużo jest też męż­czyzn prze­bra­nych za kobie­ty. Przy­by­wa­ją­cy na kar­na­wał tu­ry­ści mogą do­łą­czyć do tego barw­ne­go tłumu ko­rzy­sta­jąc z ho­te­lo­wych wy­po­ży­czal­ni stro­jów

Wielka Parada Karnawałowa (El Gran Coso del Carnaval)

W trak­cie kar­na­wa­łu głów­ny­mi uli­ca­mi miast prze­cho­dzą wie­lo­barw­ne pa­ra­dy z udzia­łem ty­się­cy uczest­ni­ków, któ­rzy pre­zen­tu­ją swoje mi­ster­nie przy­go­to­wa­ne stro­je. Oczy­wi­ście jedną z głów­nych atrak­cji jest udział w pa­ra­dach Kró­lo­wej Kar­na­wa­łu oraz jej kon­ku­ren­tek i po­dzi­wia­nie ich stro­jów, a także udział Drag Queen.

Rów­nież miej­sco­wi mu­zy­cy, ak­to­rzy, tan­ce­rze już rok temu przy­stą­pi­li do opraco­wy­wa­nia no­we­go re­per­tu­ary aby jak naj­le­piej za­pre­zen­to­wać się pod­czas ko­lej­nych wy­stę­pów przed wie­lo­ty­sięcz­ną pu­blicz­no­ścią. Ka­pe­le mu­zy­kan­tów, które będą ry­wa­li­zo­wać ze sobą w kon­kur­sie, ukła­da­ją uszczy­pli­we tek­sty satyrycz­nych pio­se­nek, wy­ko­rzy­stu­jąc znane i po­pu­lar­ne me­lo­die, a trupy maskarado­we opra­co­wu­ją nowe ukła­dy samby.

Z rocz­nym wy­prze­dze­niem w każ­dej miej­sco­wo­ści wy­bie­ra się temat prze­wod­ni przy­szło­rocz­ne­go kar­na­wa­łu, pod kątem któ­re­go pro­jek­to­wa­ne są prze­pięk­ne, wie­lo­barw­ne stro­je, opra­co­wu­je się tańce i ukła­da­ne są słowa pio­se­nek.

Jed­nym z naj­bar­dziej wy­cze­ki­wa­nych wy­da­rzeń i spek­ta­ku­lar­nych show otwierają­cych kar­na­wał na Wy­spach Ka­na­ryj­skich jest Wiel­ka Gala, pod­czas któ­rej doko­nu­je się wy­bo­ru Kró­lo­wej Kar­na­wa­łu.

To wiel­ka im­pre­za z udzia­łem ponad 2000 osób, która trans­mi­to­wa­na jest na żywo przez te­le­wi­zję. Kon­kurs Kró­lo­wej Kar­na­wa­łu ma bar­dziej cha­rak­ter wybo­ru naj­pięk­niej­sze­go kar­na­wa­ło­we­go ko­stiu­mu, ustro­jo­ne­go ty­sią­ca­mi różno­ko­lo­ro­wych piór, niż wy­bo­ru Miss Kar­na­wa­łu.

To­wa­rzy­szą im barw­nie ude­ko­ro­wa­ne, jeż­dżą­ce plat­for­my z tan­cer­ka­mi w strojach bi­ki­ni, cu­dacz­ne po­jaz­dy, a także Las Mur­gas, któ­rzy śpie­wa­ją swoje saty­rycz­ne pie­śni o te­ma­ty­ce spo­łecz­nej, Las Com­par­sas – miej­sco­we ze­spo­ły tanecz­ne i ty­po­we dla mę­skie lub mie­sza­ne ze­spo­ły wo­kal­ne Las Ron­dal­las.

Kar­na­wa­ło­we pa­ra­dy koń­czą się około pół­no­cy, ale za­ba­wa na uli­cach trwa do bia­łe­go rana. Ob­lę­że­nie prze­zy­wa­ją wszyst­kie puby i dys­ko­te­ki, przy nadmorskich bul­wa­rach, na sta­rów­kach miast czy w ho­te­lo­wych kom­plek­sach wy­po­czyn­ko­wych.

W Środę Po­piel­co­wą od­by­wa się wi­do­wi­sko­wa im­pre­za pod nazwą “po­grzeb sardyn­ki”, kiedy to drew­nia­na ma­kie­ta tej ryby sym­bo­li­zu­ją­cej zimę jest pa­lo­na na plaży. Wy­da­rze­nie to koń­czy naj­hucz­niej­szy fe­sti­wal tańca i mu­zy­ki zwiastują­cy odej­ście zimy i zbli­ża­nie się ra­do­snej wio­sny.

Gala Drag Queen

Od 1998 r. do kar­na­wa­łu włą­czo­no galę Drag Queen (Kró­lo­wej Trans­we­sty­tów, w któ­rej o tytuł Kró­lo­wej ry­wa­li­zu­ją męż­czyź­ni upo­dab­nia­ją­cy się stro­jem i maki­ja­żem do ko­biet).

Dwie imprezę karnawałowy który znajdziesz tylko na Fuerteventurze!

Los Achipencos

Ogromna potrzeba rozrywki jest tym, co popycha uczestników tej karnawałowej zabawy do zbudowania dziwnych urządzeń, na których próbują pływać w trakcie pewnego rodzaju orszaku po morzu. Nawet jeżeli się nie zdecydujesz wziąć udział przeżyjesz niezapomniane chwile jako świadek perypetii tej osobliwej maskarady.

Los Arretrancos

Kilka desek pomalowanych w różnych kolorach, cztery koła, przebranie i odrobinę purpuryny to wystarczające elementy, aby wziąć udział w tym szczególnym wyścigu zarezerwowanym dla tych najbardziej nieustraszonych. Niemniej jednak potrzebna jest również duża dawka pomysłowości i dobrego humoru dla wymyślenia najbardziej oryginalnych „pojazdów” i wygrania tych zawodów.

Programy Karnawałów w Gran Tarajal i Gminie Pajara na 2017 rok:

 

 

 

 

 

 

 

MORRO JABLE WEATHER